UYGUNLUK BELGESİ
(COC)


ŞUBAT 2021
Bu beyannamede yer alan bilgiler, bugüne kadarki bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. İşlemeyi ve uygulamayı etkileyebilecek birçok faktör nedeniyle kullanıcıyı, test ve denemelerini yürütme yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu bilgiler, belirli özelliklerin yasal olarak bağlayıcı bir güvencesi veya belirli bir amaca uygunluğu anlamına gelmez. Tüm mülkiyet haklarına ve mevcut yasa ve mevzuata uyulmasını sağlamak, ürünlerimizi tedarik ettiğimiz kişilerin sorumluluğundadır.

Castplas dökme akrilik levha, aşağıda listelenen Avrupa direktifleri ve yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygundur. Yönetmeliklerin kapsadığı yasaklanmış maddeler, Castplas dökme akrilik üretim sürecinde kullanılmaz. Castplas, TS EN ISO 7823-1 uygunluk belgesine sahiptir. Castplas dökme akrilik levha Bisfenol A içermez. Castplas dökme akrilik levha, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ) yönetmeliğine uygundur. Castplas dökme akrilik levha, toksikolojik zararsız monomerlerden yapılmıştır ve kayıttan muaftır. Levhalar suda çözülmez. Yangın durumunda ve oksijen transferinin derecesine bağlı olarak, ürünler karbondioksit, karbon monoksit ve suya ayrışabilir. Üretim ve kalite kontrol aşamaları, SCADA kontrollü sistemin tam otomasyonunda gerçekleştirilir. Kurulan kalite ve çevre yönetim sisteminin kuralları ISO 9001 ve ISO 14001 'e uygundur, Ürünler TS EN ISO 7823-1 normuna göre üretilir ve belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanır.


Yönetmelik 1907/2006– REACH Kayıt, değerlendirme, yetkilendirme ve Kimyasalların kısıtlanması
ECHA (European Chemicals Agency) Avrupa Kimyasallar Ajansı SVHC (Substances Of Very High Concern) Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Listesi (AB) no 143/2011, (AB) No 125/2012, (AB) No 348/2013 ve (AB) No 895/2014 (AB no 1907/2006 ek XIV) ve Avrupa Kimya Ajansı (ECHA) tarafından aday listesine göre, AB Adalet Divanı'nın SVHC'lerle ilgili kurallarına göre yetkilendirmeye tabi olan çok yüksek endişe verici maddelerin (SVHC) taranması.
Elektrikli ve elektronik cihazlarda RoHS Direktifi 2011/65 / EU & Türk resmi Gazetesi (sayı 26891) Atık elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifi (sayı 28300 Resmi Gazete) Tehlikeli maddelerin kısıtlanması üzerine (RoHS : Restriction of the use Of certain Hazardous Substances) (RoHS : Sağliğa zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanması)
AB Direktifi 2005/84 / EG BS EN 14372 Ftalatlar (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP)
Avrupa hükümleri Solvent Emisyonları Direktifi (SED, 1999/13/EC yani EED [2010/75/EU] Bölüm V ve Ek VII) VOC Emisyonları (Uçucu Organik Bileşikler)
EEC Direktifi TS 1186/1-15 AB Direktifi: 10/2011-AB 2016/1416-AB 2017/752 AB Direktifi: 10/2011, değişiklik AB 2016/1416, değişiklik EU2017/752. Gıda ile temas madde ve malzeme Tebliğ 2013/34 ve Komisyon Yönetmeliği AB No: 10/2011.
BS EN 14350-2 / BS EN 14372 Bisfenol A Migrasyonunun Belirlenmesi
(EU) 10/2011 (EU) 2017/752 ISO 17294-1, ISO 17294-2, TS EN 13130-1 Spesifik Migrasyon - 9 Metal Migrasyonu (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Al, Ni)
EUR 24815, 2011TS EN 13130-1, ISO 17294-1&2 Primer Aromatik Amin (PAA) Tayini - Spesifik Migrasyon
Yanıcılık UL 94:2017 Yatay Yanma Testi
EN ISO 11925-2:2010 EN 13501-1:2007+A1.2009 Yangına Karşı Tepkinin Sınıflandırılması
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Tüm levhalar TS EN ISO 7823-1 standardına göre üretilmektedir. Levhalar TS EN ISO 7823-1 spesifikasyonuna sahiptir.

Castplas by PIA PERFORMANCE CENTER